Politika informovanosti subjektu údajů (GDPR) - kamerový systém

Provozovatel kamerového systému – společnost Včelco s.r.o. odpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Naše pravidla ochrany údajů jsou v souladu s platným právem na ochranu osobních údajů.

  1. Správce osobních údajů – provozovatel je společnost, která určuje účel a prostředky zpracovávání osobních údajů:

   Název společnosti: Včelco s.r.o.
   Adresa: Továrenská 10A, 919 04 Smolenice
   IČ: 36783455
   DIČ: 2022385035
   IČ DPH: SK2022385035

  2. Dotčená osoba – fyzické osoby nacházející se v monitorovaných prostorách
  3. Seznam osobních údajů, které provozovatel zpracovává: běžné osobní údaje – obrazové záznamy fyzických osob a projevy osobní povahy fyzických osob nacházejících se v monitorovaných prostorách
  4. Účely zpracování osobních údajů (osobní údaje nesmí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s těmito účely): ochrana majetku společnosti nebo zdraví osob nacházejících se v monitorovaných prostorách, odhalování kriminality
  5. Právní základ poskytnutí těchto údajů je dle čl. 2. Čl. 1 písm. f) uvedeného Nařízení GDPR (oprávněný zájem provozovatele) a Čl. Čl. 1 písm. c) uvedeného Nařízení GDPR (plnění zákonných povinností)
  6. Společnost pověřila zodpovědnou osobu za dodržování ochrany osobních údajů (v případě otázek ji můžete kontaktovat na mailové adrese: zodpovednaosoba@iqideas.sk)
  7. Doba uchovávání osobních údajů – zmiňované osobní údaje jsou uchovávány 15 dní, následně jsou automaticky promazávány
  8. Zprostředkovatelé – naši obchodní partneři, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům, rovněž dodržují pravidla ochrany osobních údajů a uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů (seznam zprostředkovatelů je dostupný na vyžádání na mailové adrese zodpovednaosoba@iqideas.sk):

   a) administrátorské IT služby
   b) správa a údržba kamerového systém
  9. Veřejným institucím jako jsou správní orgány, soudy nebo orgány činné v trestním řízení budou osobní údaje poskytovány pouze v zákonem povoleném rozsahu
  10. Ochrana údajů u provozovatele: přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje v co nejširší míře chránili před nežádoucím přístupem. K příslušným kamerovým záznamům mají přístup pouze oprávněné osoby provozovatele, které jsou poučeny o zpracovávání a chránění těchto osobních údajů.
  11. Zpracování osobních údajů se provádí v rámci členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Zpracování osobních údajů na území třetí země může být provedeno pouze se souhlasem provozovatele a za splnění zvláštních podmínek stanovených v nařízení GDPR.
  12. Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro společnost Včelco s.r.o. důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

   a) Právo na přístup k údajům: Máte právo na potvrzení toho, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případě přenosu osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů, pokud tento akt nemá nepříznivé důsledky na práva jiných fyzických osob.
   b) Právo na opravu: máte právo, aby byly vaše nesprávné osobní údaje bez zbytečného odkladu opraveny
   c) Právo na vymazání: jste oprávněn požadovat, aby bez zbytečného odkladu byly vaše osobní údaje vymazány, v případě splnění podmínek uvedených v GDPR (právo na vymazání máte zejména tehdy, pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně.
   d) Právo na omezení zpracování: v případech stanovených v GDPR (např. pokud napadnete správnost osobních údajů nebo zpracování není v souladu s právními předpisy nebo již nepotřebujeme osobní údaje ke stanoveným účelům, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků) máte právo požadovat, abychom omezili jejich zpracování
   e) Právo namítat: pokud je zpracování osobních údajů prováděno na právním základě oprávněný zájem podle GDPR, máte právo namítat vůči takovému zpracování. Nesmíme tyto údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování našich právních nároků nebo třetích osob.

  13. Máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky nebo k jinému příslušnému dozorčímu úřadu, a to zejména v případě, že předpokládá, že došlo k porušení zpracování osobních údajů.

Kontakt na uplatnění dotčených práv: v případě, že s námi navážete kontakt e-mailem na adresu zodpovednaosoba@iqideas.sk nebo poštou na adresu Továrenská 10A, 919 04 Smolenice, uložíme vámi sdělené údaje (vaši e-mailovou adresu, resp. vaše jméno, příjmení a vaše telefonní číslo) pro zodpovězení vašich otázek resp. pro vyřízení vaší žádosti. Údaje budou vymazány poté, pokud pro účel zpracování nebudou více potřebné, respektive omezíme jejich zpracování v případě, že existují zákonné povinnosti je uchovávat. Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby as ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.